Phim Alfred Hsing

Dragon Blade
6

Dragon Blade

Huo An, chỉ huy của Đội bảo vệ các khu vực phía Tây, bị đóng khung bởi các thế lực xấu và trở thành nô lệ.