Phim Alex Hassell

The Tragedy Of Macbeth
7.6

The Tragedy Of Macbeth

Macbeth, Thane of Glamis, nhận được lời tiên tri từ bộ ba phù thủy rằng một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành Vua của Scotland.