Phim Adriene Lin

Nhất Nhất - Yi Yi
0

Nhất Nhất - Yi Yi

Mỗi thành viên trong một gia đình ở Đài Bắc đều hỏi những câu hỏi khó về ý nghĩa của cuộc sống khi họ sống qua những khó khăn hàng ngày.