Phim Adria Tennor

You Don’T Mess With The Zohan
5.5

You Don’T Mess With The Zohan

Một người lính chống khủng bố Israel với tham vọng bí mật tuyệt vời là trở thành nhà tạo mẫu tóc ở Manhattan.