Phim Adam Cheng

Trung Nghĩa Quần Anh - Seven Warriors (1989)
6.6

Trung Nghĩa Quần Anh - Seven Warriors (1989)

Bối cảnh của bộ phim là vào thời quân phiệt ở những năm 30 của thế kỉ trước, không ít quân nhân luân lạc thành thổ phỉ, làm nhiều việc ác, gây ...